2024. June 24. Monday

Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS HONLAPPAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSRŐL


A Tatabánya Erőmű Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.


AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:

név:                                         Tatabánya Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:                                 2800 Tatabánya, Vájár köz 2.

Adatkezelő e-elérhetősége:            info@tber.hu

Adatkezelő telefonszáma: (00-36) 34/594-800

Adatkezelő képviselője:                    dr. Sámuel Emese Márta ügyvezető


AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGE:

L-Tender Zrt.

dpo@tber.hu 


AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A Honlapra látogatók azonosítása, a belépési és felhasználási szokásról automatikus adatrögzítés a cookiek segítségével, amelynek célja a munkamenet lehetővé tétele, illetve könnyítése, felhasználói élmény javítása, testre szabás, statisztikai célú adatgyűjtés.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájárulás.


KEZELT ADATOK KÖRE: 

IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások, számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa.


AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.


A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Az érintett törlési kérelméig, ennek hiányában az adatkezelés céljának megvalósulásáig, maximum 2 évig.


AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.


AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

A honlapra való belépés, kilépés folyamatát a honlapra Látogató számára kis adatcsomagok, úgynevezett sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik, beállítástól függően segíthetik elő, amelyeket a Látogató informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják.


A cookie-kat a Látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával – az eszköz beállítás függvényében – automatikusan törlődnek, valamint a Látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A Honlapot a Látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.


Népszerű böngészők cookie törlési tájékoztatója:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&ref_topic=7438325

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer


Sütik törlése további, harmadik fél oldalain:

AdWords: https://adssettings.google.com

Általános, több hálózatra kiterjedő: http://optout.networkadvertising.org

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Criteo: https://www.criteo.com/privacy/

Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


A Honlapra látogatással, valamint az „Elfogadom” gomb megnyomásával a Látogató hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban írt adatok, információk esetleges, beállítástól függő rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók, vagy saját maga által kezelt cookie-kat használjon a honlap működésével összefüggésben.


Ilyen adatok a Látogató számítógépének azon adatai, amelyek a Honlap használata során generálódnak és amelyeket a Honlapon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Honlapra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.


A beállítástól függően mentett adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, az adatokhoz a cookie-kat kezelő külső szolgáltató (pl. Google) és az Adatkezelő fér hozzá.


AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

- kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- kérheti személyes adatainak helyesbítését,

- visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását,

- kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)

- kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, 

- élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).


Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.


Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban meghatározott jogaival úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.


Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez. 


Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először az Adatkezelővel vegye fel a kapcsolatot!


Tatabánya Erőmű Kft
2800 Tatabánya, Vájár köz 2.
Telefon: +36 (34) 594-800
Telefax: +36 (34) 594-811
Központi cím: info@tber.hu
Titkárság: titkarsag@tber.hu
Honlap: https://www.tber.hu
Webmester: web@tber.hu